ANUNȚ- BURSE ŞCOLARE- 2023-2024

Tipuri de burse: (Extras din OME 6238/2023

a)bursă de excelență olimpică I;
b) bursă de excelență olimpică II;
c) bursă de merit;
d) bursă socială
;

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții, iar bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul M.E., chiar dacă îndeplinește mai multe criterii prevăzute de metodologie.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/de merit/ socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială.

Bursele școlare se acordă doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, cu câteva excepții. Pentru elevii din anii de final de ciclu, clasa a VIII-a și clasa a XII-a, bursele se dau inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

a-b) Bursă de excelență olimpică I/II

Pentru bursa de excelență olimpică este necesara o cerere  depusă de părinte/ reprezentantul legal/ elevul major însoțită de  documente justificative(copii după diplome).

c ) Bursă de merit

-Bursele de merit se acordă la propunerea dirigintelui, pentru mediile generale anuale din anul școlar trecut, dacă se află în primii 30% elevi din fiecare clasă ordonați după acest criteriu sau dacă media respectivă este 9,50. Pentru elevii de clasa a IX-a se aplică aceeași regulă, dar raportat la media de admitere la liceu, iar pentru cei de clasa a V-a se va lua , în luna ianuarie 2024, în calcul media pe primele două module din acest an școlar.

-Doar în cazul în care elevii primesc bursă de merit pentru rezultatele la competiții este nevoie de copii după diplome și de o cerere scrisă.

d)Bursa sociala

 1. Burse sociale care se acordă fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie, adică nu sunt condiționate de venit (Art. 10):

c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Documente necesare pentru bursele de orfani și pentru elevii din familii monoparentale

  • cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
  • documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

II.Bursele sociale care se acorda în funcție de venit în anul școlar 2023-2024 sunt pentru:

  1. a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  2. b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  3. f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.

Documentele necesare pentru acordarea burselor sociale prevăzute la lit. a) și b), condiționate de venit sunt:

  • cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
  • declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
  • documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. – Art. 11.

Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori se face de către secretarul unității de învățământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal, în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul, a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major.

III. Bursele sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune

Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele școlare, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

TERMEN DE DEPUNERE: 6 OCTOMBRIE 2023 (la învăţători/  prof. diriginţi)

Notă: Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere se găsesc la secretariat şi la învăţători/ prof. diriginţi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *